Tilmelder...

Tak for din tilmelding

Du kan til enhver tid afmelde dig igen ved at følge linket "afmeld" i nyhedsmailene.

Et partnerskab

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc.

Partnerne arbejder forskelligt ud fra ABC-rammen og har fokus på forskellige målgrupper. Men ABC-rammen binder os sammen og danner et fælles grundlag for både opkvalificering, aktivteter og kommunikation.

Klik på logoerne for at læse mere om de forskellige partnere og ABC for mental sundhed. Der kommer løbende flere partnere til.

DGI

Styrken ligger i fællesskabet. Derfor samarbejder DGI med foreninger, kommuner og eksterne samarbejdspartnere om at få danskerne ud i naturen og ind på banerne. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede. DGI arbejder med udvikling i og af foreninger. Og ABC for mental sundhed taler lige ind i foreningslivet, da aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed er grundlaget i foreningerne.

Med ABC for mental sundhed er det for DGI muligt at skabe et fælles mindset og synliggøre limen i fællesskabet samt kvalitetssikre, at foreningen forbliver et attraktivt sted at være. ABC for mental sundhed er derfor en værktøjskasse, der kan styrke og skabe mere værdi i foreningen. DGI arbejder bl.a. med ABC for mental sundhed i forbindelse med ABC-workshops for bestyrelser i foreninger, uddannelse af ABC-ambassadører samt events med fokus på mental sundhed.

 

Kontakt Hanna Christensen: 51 18 77 92Hanna.christensen@dgi.dk

 


Det Danske Spejderkorps

Mental sundhed er i fokus i Det Danske Spejderkorps med et hav af spejderaktiviteter for børn, unge, voksne og familier. 

Det Danske Spejderkorps (DDS) har ca. 36.000 medlemmer fordelt på 410 spejdergrupper i hele landet - og udvikler børn og unge gennem friluftsliv, fællesskab og udfordringer. Deres mangeårige erfaringer og kompetencer har styrket ABC’s fokus på at inddrage civilsamfund og foreninger i det trivselsfremmende arbejde. Det Danske Spejderkorps inviterer børn, unge, voksne og familier ind i fællesskabet og giver dem oplevelser og udfordringer i friluftslivet. Det Danske Spejderkorps arbejder med ABC-indsatsen landet over og har afholdt events og uddannet ABC-ambassadører og -koordinatorer til at formidle ABC-budskaberne.

 

Kontakt Bie Andersen: 23 24 67 28, ba@dds.dk

 


Røde Kors Hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden (RKH) har et af Danmarks største netværk af frivillige. Inden for ABC-rammen arbejder RKH med at udvikle løsninger, der kan aktivere frivilligheds-Danmark i en ny, samlet kontekst om mental sundhed. For RKH er ABC for mental sundhed et kommunikerbart begrebsapparat, der matcher deres mål og metoder. På baggrund heraf er ABC-rammen skrevet ind i deres strategi, og RKH har fokus på, at deres konsulenter og frivillige ledere arbejder med ABC-budskaberne i praksis, hvor det er meningsfuldt og muligt. Medarbejdere og frivillige er blevet undervist i ABC-indsatsen til workshops og oplæg.

RKH tror på, at uanset om man kommer med ønsket om at blive frivillig eller med et behov for hjælp, så er det den menneskelige og meningsfulde relation, der er i højsædet. Derfor er Røde Kors Hovedstaden en del af ABC for mental sundhed. Hovedstadens afdeling er den største lokalafdeling af Røde Kors i Danmark, og siden 1917 har man hjulpet de mest sårbare borgere. Deres arbejde dækker fire kommuner (København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør), og over 2.000 er frivillige i Røde Kors Hovedstaden.

 

Kontakt Ole Abildgaard Mikkelsen: 38 33 64 00, rkh.ole.mikkelsen@rodekors.dk

 


Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har fokus på at styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme deres muligheder for og bevidsthed om vigtigheden af at være en del af fællesskaber gennem lokale indsatser. ABC for mental sundhed i Jammerbugt Kommune er et partnerskabsprojekt, hvor formålet er at etablere partnerskaber med idræts-, kultur- og fritidsforeninger. Herunder at styrke de frivillige foreningers kapacitet til at sprede ABC for mental sundhed som en forståelses- og arbejdsramme – til gavn for borgerne i Jammerbugt Kommune.

Endelig er projektets mål at give frontpersonale på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger en forståelse for, hvad mental sundhed dækker over, og hvordan man kan øge fokus herpå, som en del af kontakten til borgerne. Dette gøres blandt andet ved at uddanne ABC-ambassadører, der skal være med til at spotte anledninger i kontakten med borgere, hvor det er særligt relevant at tænke på mental sundhed. Projektet er et af flagskibene i forhold til at arbejde med mental sundhed i Jammerbugt Kommune, hvor det, at borgerne trives, og ensomheden reduceres, er omdrejningspunktet.

 

Kontakt Henrik Taagaard: 41 91 30 81, htd@jammerbugt.dk

 


Aalborg Kommune

Mental sundhed er et vigtigt fokusområde i Aalborg Kommune, og derfor har der været fokus på at udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed blandt relevante medarbejdergrupper i kommunen, der har direkte borgerkontakt. Det vil sige medarbejdere i jobcentrene, SOSU-medarbejdere, sygeplejersker, sundhedsambassadører, pædagoger og lignende medarbejdergrupper. Indtil videre har 150 ledere og 700 medarbejdere fordelt over tre forvaltninger og knap 50 afdelinger stiftet bekendtskab med indsatsen og øget deres viden om og opmærksomhed på, hvordan de kan arbejde med mental sundhedsfremme og hjælpe borgere på vej i hverdagen. Sideløbende med opkvalificeringen af medarbejdere har kommunen arbejdet med de strukturelle rammer omkring fællesskaber og foreninger.

Yderligere igangsætter Aalborg Kommune løbende kampagner, der på den ene side har til hensigt at gøre befolkningen i kommunen opmærksom på, hvad man kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed og på den anden side opfordre borgerne til konkrete handlinger, der er mentalt sundhedsfremmende. Fx kampagnen "GØR noget", der har til formål at sætte fokus på de mange gode og gratis oplevelsesmuligheder, der eksisterer i kommunen.

 

Kontakt Bettina Bisp Jensen: bettina.bisp@aalborg.dk

 


Odense kommune

Mental sundhed er et politisk fokusområde på sundhedsområdet i Odense Kommune, og derfor arbejder kommunen med ABC for mental sundhed. Intentionen med indsatsen "Sammen om nye vaner" er fx at skabe relationer og fællesskaber for borgere i en socialt udsat position. Projektet arbejder systematisk med brobygning til frivillige foreninger, når det kommunale forløb slutter.

Ambitionen med satspuljeprojektet "Forebyggende Fællesskaber" er at forebygge ensomhed hos ældre gennem deltagelse i aktiviteter og fællesskaber i nærmiljøet. Ældresagen og Røde Kors Odense er partnere i projektet. Og som en del af projektet bliver medarbejdere og ledere i den udekørende hjemmepleje introduceret til ABC. Der har også været afholdt en temadag for Mad og Måltidsområdet i Odense Kommune med fokus på, hvordan man kan arbejde med ABC i en daglig praksis i forbindelse med mad, måltider og ernæring med henblik på at fremme gode liv for borgerne. Og endelig samarbejder kommunen med Lille Skole for Voksne i Odense, som er en af skolerne under Dansk Oplysnings Forbund, hvor der sættes fokus på, hvordan man kan være mentalt sund, når man har psykiske udfordringer.

 

Kontakt Stephan Siig Hansen: 30 60 07 05, steha@odense.dk

 


Gribskov kommune

Gribskov Kommune arbejder bl.a. med ABC for mental sundhed i fire nærmiljøer - Børnehuset Boager, Pyramidens bibliotek, Uddannelsescenteret og Mødestedet, som er et værested for psykisk sårbare.

I Gribskov vil man gøre en aktiv forskel for borgernes sundhed, og derfor etablerede kommunen i 2014 forebyggelsesprogrammet 'Grib livet – hold dig på toppen'. I nærmiljøerne arbejdes der med forebyggelse og sundhedsfremme, og i 2016 blev Gribskov Kommune en del af ABC for mental sundhed. Personalet er blevet introduceret til ABC-budskaberne, hvor det handler om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. I Gribskov arbejder man bl.a. med at udvide paletten og tænke endnu mere i fællesskaber. Det, som Gribskov kommune har gjort tidligere, bliver understøttet af de værdier, der ligger i ABC-budskaberne og deres betydning for menneskers trivsel.

 

Kontakt Kirstine Halberg Engell: kheng@gribskov.dk

 


Frederiksberg kommune

Mental sundhedsfremme er et prioriteret indsatsområde i Frederiksberg Kommune, og kommunen fokuserer på at sikre, at borgernes mentale sundhed fremmes på lige fod med den fysiske sundhed. Her ser Frederiksberg Kommune en værdi i, at den ramme, som ABC udgør, henvender sig til alle borgere uanset køn, alder, baggrund og sted i livet. Ligesom ABC-budskaberne komplimenterer kommunens fokus på samskabelse og inkluderende fællesskaber.

Kommunen fokuserer særligt på at skabe dialog, understøtte og brobygge imellem lokale foreninger, organisationer, selvetablerede grupper og institutioner, som ønsker at arbejde aktivt med ABC-budskaberne i hverdagen. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune, sammen med partnere fra ABC-netværket, udviklet materiale samt afviklet workshops og aktiviteter, der hjælper de lokale aktører i arbejdet med ABC. Derudover arbejder Frederiksberg Kommune løbende med at inkorporere ABC for mental sundhed i nye og eksisterende tiltag i kommunen såsom Sundhedsdagene og de forebyggede hjemmebesøg, ligesom kommunen har arbejdet med at synliggøre ABC for mental sundhed ved større begivenheder med ABC-aktiviteter, der finder sted på Frederiksberg, fx Stella Polaris, Royal Run og Ungdommens Folkemøde.

 

Kontakt Sylvia Johannsen: syjo01@frederiksberg.dk

 


Slagelse kommune

Slagelse Kommune er en del af ABC for mental sundhed for at understøtte kommunens sundhedspolitik og skabe gode rammer for, at borgerne kan deltage i mentalt sundhedsfremmende aktiviteter.

I arbejdet er der fokus på oplysning, events og på at få indarbejdet ABC-tankegangen og -budskaberne i konkrete aktiviteter med fokus på børn, unge og familier. Oplysning om ABC for mental sundhed omfatter blandt andet oplæg for relevante fagområder (skoleledere, dagtilbudsledere og jobcenter/ungehuset) samt events i form af kommunens årlige Sundhedsuge og World Mental Health Day. Aktivitetssporet indeholder både nye aktiviteter til borgerne, som Slagelse Kommune udvikler i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, og allerede eksisterende aktiviteter, hvor ABC kobles på.

 

Kontakt Pernille Vibe Hansen: 58 57 44 38, pvhan@slagelse.dk

 


Læsø Kommune

I Læsø Kommune har man fokus på såvel fysisk som mental sundhed. ABC for mental sundhed bidrager i kommunen til at italesætte og begrebsliggøre borgernes mentale sundhed og i sidste ende bidrage til at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. 

På Læsø inddrages kommunale institutioner, medarbejdere, forskellige foreninger og en række øvrige aktører i ABC for mental sundhed. Herved sikres, at der sættes fokus på mental sundhed hos en bred målgruppe, som inkluderer børn, unge, voksne og ældre, hvor de naturligt færdes.

 

Kontakt Martin Lyhne Petersen: 30 63 42 79, mlp@laesoe.dk

 


Dansk Oplysnings Forbund

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) afholder gennem deres 250 aftenskoler årligt kurser for 170.000 danskere og repræsenterer en anden type mødeplads for borgerne end frivilligorganisationer. DOF ønsker gennem medlemsskolernes aktiviteter at bidrage til udviklingen af deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer for derigennem at styrke den brede almene dannelse og trivsel. DOF servicerer og bidrager til udvikling af de lokale DOF-aftenskoler, som i deres virke med folkeoplysende voksenundervisning gør det muligt, at alle mennesker kan lære og udvikle sig i et fællesskab. Det at deltage i et kursus eller andre aktiviteter i en aftenskole er at gøre noget aktivt, noget meningsfuldt og noget sammen – og det sætter DOF ekstra fokus på og udbygger gennem ABC for mental sundhed.

I DOF og medlemsskolerne arbejder man med, hvordan man får ABC for mental sundhed implementeret i dagligdagen. Undervisere i aftenskolen skal fx være bevidste om, at deres undervisning også forbedrer deltagernes mentale sundhed – og det gælder i alle fag, for det er forskelligt, hvad der er meningsfuldt for det enkelte menneske. ABC for mental sundhed skal være en integreret del af aftenskolerne i DOF. Undervisningen og andre aktiviteter vil være tilrettelagt, så der er fokus på, at DOF bidrager til befolkningens mentale sundhed. Er man en DOF-skole, som er en del af ABC for mental sundhed, så vil kurserne være tilrettelagt, så deltagernes udbytte både er fagligt, men også så det, der foregår i fællesskabet er meningsfyldt.

 

Kontakt Anne Refsgaard: 27 12 09 39, ar@danskoplysning.dk

 


Statens institut for folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er initiativtager til ABC for mental sundhed og er, med projektchef Vibeke Koushede i spidsen, projektejer. SIF har mange års erfaring med at udvikle, implementere og evaluere sundhedsfremmende indsatser, med projektstyring og tværfagligt samarbejde, uddannelse samt med myndighedsbetjening og rådgivning af beslutningstagere.

SIF organiserer og koordinerer partnerskabet, oplyser og holder oplæg om ABC for legitime interessenter, introducerer ABC-koordinatorer (og frontmedarbejdere eller frivillige efter aftale) til mental sundhedsfremme og grundlaget for ABC i samarbejde med flere af de øvrige partnere samt gennemfører følgeforskning og administrerer partnerskabet.

 

Kontakt Charlotte Meilstrup: 65 50 78 49, chme@si-folkesundhed.dk

 


Psykiatrifonden

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder med at fremme den mentale sundhed hos danskerne, så alle får mulighed for at leve et godt liv.

På ABC for mental sundhed varetager Psykiatrifonden den centrale del af kommunikationen gennem en række kampagneindsatser og kanaler. Psykiatrifonden varetager alt fra udarbejdelse af kommunikationsstrategier og materialer til implementering af kampagneindsatser og presse. Psykiatrifonden sparrer desuden med ABC-partnerne om kommunikation og udvikler kommunikationsmateriale til partnernes kanaler. Derudover har Psykiatrifonden ansvaret for samarbejdet med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor unge studerende en gang om året indgår i et forløb om at udvikle idéer og kampagnespor til ABC for mental sundheds kanaler og platforme.

 

Kontakt Lars Hübertz: 29 29 12 11, lh@psykiatrifonden.dk eller Sarah Vadgaard: 28 12 05 07, sv@psykiatrifonden.dk

 


Center for Forebyggelse i Prakis

Center for Forebyggelse i Praksis (CFP) i KL har til formål at bidrage til en bedre folkesundhed ved at understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsesindsatsen. CFP understøtter ABC-kommunerne i at opbygge kapacitet til at styrke arbejdet med mental sundhedsfremme i egen kommune. Implementeringsstøtten er primært rettet mod koordinatorer i de enkelte ABC-kommuner, som har ansvar for at koordinere arbejdet med mental sundhed på tværs af forvaltningsområder internt i kommunen og i dialog med samarbejdspartnere lokalt.

Kapacitetsopbygningen består af: Støtte til etablering af en tværgående koordineringsgruppe (eller benyttelse af en eksisterende), deltagelse i løbende møder mellem ledelse og ABC-koordinatorer, understøttelse af ledelsesopbakning, udvikling og gennemførelse af lokale ABC-handleplaner, fællesrådgivninger for ABC-kommuner samt temadage for kommuner, der endnu ikke er med i ABC-partnerskabet, men som er interesserede i måden at arbejde på – baseret på erfaringer fra de eksisterende ABC-kommuner.

 

Kontakt Lene Dørfler: ldf@kl.dk eller Lisbeth Holm Olsen: 29 13 44 02, llo@kl.dk

 


Sund By Netværket

Sund By Netværket (SBN) er Danmarks nationale netværk under WHO Healthy Cities Network og understøtter det lokale folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale parter, WHO og civilsamfundet. Sund By Netværkets faglige fællesskab med internationale forgreninger sikrer de 55 medlemskommuner praksisnær udvikling og afprøvning af metoder til sundhedsfremme og forebyggelse. Samtidig fungerer netværket som sparringspartner, så medlemmerne kan afprøve og overføre erfaringer fra én lokal praksis til en anden eller i forskningen.

Sund By Netværket har i ABC-partnerskabet fokus på at bidrage til viden om, hvad der skaber mental sundhed og robusthed samt udbrede viden om, hvordan kommuner og regioner kan arbejde trivselsfremmende. Sund By Netværket har udviklet og gennemført erfaringsudveksling og videndeling om ABC for mental sundhed til Sund By Netværkets medlemskommuner samt afholdt temadage, en farverig event på Folkemødet 2017 og en større ABC-konference.

 

Kontakt Louise Dal: 42 45 09 90, lod@kl.dk

 


Hjerteforeningen

Der er en tæt sammenhæng mellem vores fysiske og vores mentale sundhed. Derfor er Hjerteforeningen trådt ind i partnerskabet ABC for mental sundhed for at få mere fokus på det psykiske aspekt af at forebygge hjertekarsygdom og at leve med hjertekarsygdom.

ABC for mental sundhed har tre enkle budskaber, der passer godt ind i Hjerteforeningens arbejde: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

 

Kontakt Anne Sofie Bæk-Sørensen: 51 88 22 49, annesbs@hjerteforeningen.dk

 


Dansk Almennyttigt Boligselskab

DAB administrerer og udlejer boliger. De afholder mange arrangementer i boligforeninger og samler beboere på tværs af alder. DAB fejrer beboerfællesskaber og bakker op om aktive beboere med indsatsen Fællesskab & Frivillighed.

 

Kontakt Mathilde Sophie Buch: 77 32 02 72, mbu@dabbolig.dk

 


Aarhus Kommune

Aarhus skal være en by, hvor alle er sunde og trives. Derfor arbejder kommunen blandt andet med fællesskaber og aktiviteter for borgere – særligt dem, som har brug for en støttende hånd. ABC for mental sundhed er en ramme og et fælles sprog, som kan udvikle og kvalificere kommunens arbejde, og derfor er partnerskabet en fantastisk mulighed for at få inspiration og ny viden om mental sundhedsfremme.

ABC for mental sundhed er også med til at understøtte arbejdet med at nå målsætningerne i kommunens Sundhedspolitik, og den letforståelige ramme kan bruges til at række ud til flere og nye samarbejdspartnere og få endnu mere fokus på, hvad der i fællesskab kan gøres for aarhusianernes mentale sundhed.

 

Kontakt Eva Aakjær: 41 87 28 47, evaa@aarhus.dk

 


Friluftsrådet

 

Kontakt Christina Bjørk Petersen: cbp@friluftsraadet.dk

 


Det Jyske Musikkonservatorium

 

Kontakt Keld Hosbond: keho@musikkons.dk

 


Kalundborg Kommune

 

Kontakt Jytte Larsen: jytte.larsen@kalundborg.dk

 


Vejle Kommune

 

Kontakt Vibeke Kvist: vibkv@vejle.dk eller Uffe Nymark Breum: ufnbr@vejle.dk

 


Hvidovre Kommune

 

Kontakt Bodil Lindekilde: bql@hvidovre.dk eller Pia Jenfort: pju@hvidovre.dk

 


Helsingør Kommune

 

Kontakt Celine Deela: cde04@helsingor.dk

 


Gentofte Kommune

 

Kontakt Maria Blom Pedersen: mblp@gentofte.dk eller Torben Petersen: tpe@gentofte.dk

 


Holstebro Kommune

 

Kontakt Anette Holm: anette.holm@holstebro.dk

 


Næstved Kommune

 

Kontakt Tine Thorsboe: tinet@naestved.dk

 


Ikast-Brande Kommune

 

Kontakt Peter Thybo: 99 60 31 02, pethy@ikast-brande.dk

 


Boblberg

Boblberg.dk er et digitalt fællesskab, der arbejder sig ind i ABC-rammen til bedre mental sundhed ved at inspirere og invitere til fællesskab med andre ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Som en del af ABC for mental sundhed bidrager Boblberg.dk med konkrete tiltag og aktiviteter, der understøtter muligheden for at fremme egen og andres mentale sundhed. Det sker ved at sikre en bred og lettilgængelig adgang til fællesskaber igennem en digitale platform, hvor der deles fælles interesser, oplevelser og sociale aktiviteter. Men også svære emner som fx ensomhed og psykisk sårbarhed.

På baggrund af ABC-rammen skaber Boblberg.dk øget bevidsthed om vigtigheden af fællesskaber, og hvordan deltagelse i sociale fællesskaber styrker den mentale trivsel.

 

Kontakt Anders V. Stæhr: 22 25 05 20, as@boblberg.dk

 


Danmarks Biblioteksforening

 

Kontakt Lise Falck Hansen: lifh@alleroed.dk

 


Brøndby Kommune

 

Kontakt Rie Hjørland: rhj@brondby.dk

 


Stevns Kommune

 

Kontakt Stine Rehn: Stireh@stevns.dk eller Denni Pedersen: Denped@stevns.dk

 


Faaborg-Midtfyn Kommune

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder man med at brede ABC for mental sundhed ud til hele kommunen  både i kommunen som organisation, til ansatte med borgerkontakt og til det rige foreningsliv, der er i kommunen.

Kommunen ønsker at styrke sundhedsfremme, have endnu mere fokus på det, der øger såvel den kollektive som den individuelle trivsel – og have mere blik for det, der giver overskud, og ikke kun fokusere på det, man skal lade være med. Mental sundhed er ikke blot den enkeltes ansvar. Det har de traditionelle KRAM-faktorer en tendens til at blive. Mental sundhed er noget, vi fremmer i fællesskabet med andre.

Kommunen arbejder på, at ansatte med borgerkontakt får blik for, hvad der får den enkelte til at trives, hvad der kan øge den mentale sundhed – og arbejder målrettet på at understøtte dette. Derudover skal foreningerne have endnu mere blik for den store betydning, som de har for menneskers mentale sundhed, og at de kan være endnu mere opmærksomme på at skabe inkluderende fællesskaber.

Kommunen arbejder allerede på flere fronter ud fra budskaberne i ABC:

  • Stress, angst og depressionskurser i naturen. Centralt står at gøre noget aktivt sammen.
  • En række kommunale tilbud understøtter borgerne i at blive ved med at støtte hinanden, når kommunale tilbud slutter  fx i selvhjælpsgrupper.
  • Tilbud sammen med Sind om en frivillig følgeven til mennesker, der har en sindslidelse eller er psykisk sårbare. Ved at to mennesker følges ad til en fælles fritidsinteresse gør de noget aktivt og meningsfyldt sammen. Og den sårbare bliver del af nye fællesskaber.
  • Etablering af ”Mænds Mødesteder” i kommunen.
  • I forbindelse med kost- og motionsvejledning til mennesker med diabetes og/eller hjertesygdomme prøver kommunen at støtte mennesker i, at livsstilsændringer bedst lader sig gennemføre, når vi gør noget, som giver mening for den enkelte og i et forpligtigende fællesskab.

 

Kontakt Lisbeth Runge Larsen: lirul@fmk.dk

 


LOF

 

Kontakt Dorthe Lykke Olesen: 40 21 34 73, dlo@lof.dk

 


FOF

 

Kontakt Søren Hansen: 51 48 90 25, sh@fof.dk