Et partnerskab

ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc.

Klik på logoerne for at læse mere om de forskellige partnere og ABC for mental sundhed.

DGI Storkøbenhavn

 

Styrken ligger i fællesskabet. Derfor samarbejder DGI Storkøbenhavn med foreninger, kommuner og eksterne samarbejdspartnere om at få danskerne ud i naturen og ind på banerne. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede. DGI Storkøbenhavn arbejder med udvikling i og af foreninger. Og ABC for mental sundhed taler lige ind i foreningslivet, da aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed er grundlaget i foreningerne.

 

Med ABC for mental sundhed er det for DGI muligt at skabe et fælles mindset og synliggøre limen i fællesskabet samt kvalitetssikre, at foreningen forbliver et attraktivt sted at være. ABC for mental sundhed er derfor en værktøjskasse, der kan styrke og skabe mere værdi i foreningen.

 

DGI Storkøbenhavn arbejder i forbindelse med ABC for mental sundhed med tre indsatsområder:

 • Events med fokus på mental sundhed
 • Uddannelse af ABC ambassadører (tovholdere for den mentale sundhed i foreningerne)
 • ABC-kurser for bestyrelserne i foreninger

 

Få et inspirationskursus i ABC for mental sundhed og giv din forening konkrete redskaber til at skabe grobund for et større frivilligt engagement, aktiviteter der understøtter den mentale sundhed samt mulighed for at samles om et fælles tredje og gøre foreningen til et endnu mere attraktivt sted at være.

Har du lyst til at høre mere, så kontakt:
Hanna Christensen, DGI Storkøbenhavn: Hanna.christensen@dgi.dk / 51 18 77 92

 


Det Danske Spejderkorps

Mental sundhed er i fokus i Det Danske Spejderkorps med et hav af spejderaktiviteter for børn, unge, voksne og familier. 

Det Danske Spejderkorps gør alt det, de er bedst til. Nemlig at invitere børn, unge og voksne med i fællesskaber og give dem oplevelser og udfordringer i friluftslivet. Det er fx at invitere endnu flere med, når der afholdes Sov ude, på Naturens Dag eller til Familiespejd.

Det Danske Spejderkorps er en del af ABC for mental sundhed, og i forbindelse med projektet uddannes ABC ambassadører og koordinatorer til at formidle budskaberne og arbejde med indsatsen landet over.

Det Danske Spejderkorps har tusindvis af frivillige i hele landet, som planlægger og udfører aktiviteter for børn og unge, der udfordrer og udvikler dem mentalt, fysisk og spirituelt. Det frivillige engagement, det at være del af et udviklende fællesskab og fokus på naturen og udeliv er med til at øge den mentale sundhed, for både frivillige og de mange børn og unge i foreningen. Forskning viser nemlig en positiv sammenhæng mellem frivilligt arbejde og ens egen mentale sundhed, da det at gøre noget for andre øger ens selvværd og samtidig giver følelsen af mening i livet.

 


Røde Kors Hovedstaden

Røde Kors Hovedstaden er en del af ABC for mental sundhed fordi, det understøtter kerneværdierne i Røde Kors Hovedstandens arbejde. Her arbejder man for, at alle kan deltage i fællesskabet, og at udsatte borgere kan leve et mentalt sundt liv og opbygge de relationer, de ønsker.

 

Derfor er sundhed – både fysisk og mental – et kerneområde i Røde Kors Hovedstadens sociale strategi.

 

Uanset om Røde Kors Hovedstaden matcher en 80-årig ensom dame med en besøgsven, knytter bånd mellem en pakistansk og dansk en dansk familie eller skaber et netværk mellem sårbare mødreer nøgleordene altid aktivt, sammen og meningsfuldt.

 

Røde Kors Hovedstaden tror på, at uanset om man kommer med ønsket om at blive frivillig eller med et behov for hjælp, så er det den menneskelige og meningsfulde relation, der er i højsædet. Derfor er Røde Kors Hovedstaden en del af ABC for mental sundhed.

 

Hovedstadens afdeling er den største lokalafdeling af Røde Kors i Danmark, og siden 1917 har man hjulpet de mest sårbare borgere. Deres arbejde dækker fire kommuner (København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør), og over 2.000 er frivillige i Røde Kors Hovedstaden.

 


Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har fra 2017 igangsat en kampagnerække vedr. mental sundhed og trivsel. Det overordnede formål med projektet er at styrke borgernes mentale sundhed ved at fremme deres muligheder for og bevidsthed om vigtigheden af at være en del af fællesskaber gennem lokale indsatser. Overordnet er projektet således hægtet op på et kampagnespor, hvor information om vigtigheden af at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt er omdrejningspunktet.

ABC for mental sundhed kan i Jammerbugt Kommune karakteriseres som et partnerskabsprojekt, idet formålet er at etablere partnerskaber med idræts-, kultur- og fritidsforeninger. Herunder at styrke de frivillige foreningers kapacitet til at sprede ABC for mental sundhed som en forståelses- og arbejdsramme – til gavn for borgerne i Jammerbugt Kommune.

Endelig er projektets mål at give frontpersonale på tværs af kommunens afdelinger og forvaltninger en forståelse for, hvad mental sundhed dækker over, og hvordan man kan øge fokus herpå, som en del af sit arbejde i kontakten til borgerne.

Projektet er et af flagskibene i forhold til at arbejde med mental sundhed i Jammerbugt kommune, hvor det at borgerne trives og ensomheden reduceres er omdrejningspunktet.

 


Aalborg Kommune

Sundhed handler om mere end blot fysisk sundhed. Sundhed handler også om borgernes trivsel. Det handler om følelsen af at kunne håndtere hverdagens udfordringer, have det godt samt at være glad og tilfreds med livet. Derfor har Aalborg Kommune med sundhedspolitikken fra 2015-2018 valgt mental sundhed som et af de fire pejlemærker, der sættes særligt fokus på i perioden.

 

Som led i arbejdet med mental sundhedsfremme har Aalborg Kommune valgt at arbejde med ABC for mental sundhed. Arbejdet med ABC for mental sundhed handler dels om styrke fokus på mental sundhedsfremme i det daglige arbejde blandt frontpersonalet i Aalborg Kommune og give medarbejderne en bedre forståelse af, hvad mental sundhed dækker over, og hvordan man kan øge fokus på den mentale sundhed i arbejdet. Derfor uddannes relevant frontpersonale på tværs af kommunens forvaltninger i ABC for mental sundhed som ramme for mental sundhedsfremme.

 

Yderligere vil Aalborg Kommune løbende igangsætte kampagner, der på den ene side har til hensigt at gøre befolkningen i kommunen opmærksom på, hvad man kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed og på den anden side opfordre borgerne til konkrete handlinger, der er mentalt sundhedsfremmende.

 


Odense kommune

I 2016 åbnede VIVO – huset for sundhed, kultur og livsudfoldelse i Odense. VIVO betyder ”jeg lever”, og navnet afspejler, at VIVO skal udvikle sig til et lokalt samlingssted med liv og aktiviteter.  I VIVO er der plads til frivillige aktiviteter, og Odense Kommune vil løbende udvikle nye initiativer og aktiviteter. Ambitionen er, at flere skal blive en del af fællesskaber. De første frivillige aktiviteter er startet op i VIVO, og der er alt fra lektiehjælp og sprogtræning til pigeklubber og meditation.

 

Grundtanken med VIVO er, at det at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt fremmer sundhed, trivsel og livsglæde. Derfor er ABC for mental sundhed værdigrundlaget for VIVO. VIVO skal bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og kulturområdet.

 

Der er følgende tilbud i VIVO:

 • Vollsmose Bibliotek – borgerservice, lektiehjælp, sprogtræning mm.
 • Vollsmose Kulturhus – kulturelt og kunstnerisk samlingssted med musik, teater, foredrag mm.
 • Mimers Brønd – åbent værested for ældre med anden etnisk baggrund
 • Krathuset – bostøtte- og samværstilbud for psykisk sårbare og sindslidende
 • Sundhedsklinik – tilbud til alle om rådgivning og behandling
 • Sundhedscenter Vollsmose – særlig tilrettelagt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud
 • Sundhed og Forebyggelse – sundhedsplejersker, familiebehandlere, ergo/fysioterapeuter, psykologer, tale/hørekonsulenter og ekstra sprogstøtte
 • Jordemødre – konsultation mm.

 


Gribskov kommune

Gribskov Kommune arbejder bl.a. med ABC for mental sundhed i fire nærmiljøer - Børnehuset Boager, Pyramidens bibliotek, Uddannelsescenteret og Mødestedet, som er et værested for psykisk sårbare.

 

I Gribskov vil man gøre en aktiv forskel for borgernes sundhed, og derfor etablerede kommunen i 2014 forebyggelsesprogrammet 'Grib livet – hold dig på toppen'. I nærmiljøerne arbejdes der med forebyggelse og sundhedsfremme, og i 2016 blev Gribskov Kommune en del af ABC for mental sundhed. Personalet er blevet introduceret til ABC-budskaberne, hvor det handler om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt. I Gribskov arbejder man bl.a. med at udvide paletten og tænke endnu mere i fællesskaber. Det, som Gribskov kommune har gjort tidligere, bliver understøttet af de værdier, der ligger i ABC-budskaberne og deres betydning for menneskers trivsel.

 


Frederiksberg kommune

Frederiksberg Kommune har en mission om at styrke den mentale sundhed blandt borgerne. Og netop derfor er kommunen en del af ABC for mental sundhed, da mental sundhedsfremme er et prioriteret og vigtigt indsatsområde.

 

I kommunen arbejder man bredt med ABC for mental sundhed. Bl.a. tænkes den viden og de råd, som er en del af ABC for mental sundhed, ind i allerede eksisterende aktiviteter og begivenheder, og desuden udvikles løbende en masse nye, spændende aktiviteter. Derudover uddannes en række ABC-ambassadører, som skal arbejde aktivt med indsatsen og mental sundhedsfremme i forbindelse med flere forskellige projekter.

 

Hvert år afholder Frederiksberg Kommune en lang række arrangementer i forbindelse med Sundhedsdagene, og sommeren 2017 er ingen undtagelse. Her er der aktiviteter for alle aldre med fællesskabet i centrum, og også i forbindelse med Sundhedsdagene arbejder kommunen med ABC for mental sundhed.

 


Slagelse kommune

Slagelse Kommune arbejder målrettet med trivsel og mental sundhedsfremme, og kommunen ønsker, at flere borgere trives og generelt oplever en bedre livskvalitet. ABC for mental sundhed skal derfor ses som en ramme for arbejdet med mental sundhed og en måde, hvorpå kommunen skaber et fælles sprog og begrebsliggør mental sundhed og trivsel blandt borgere, frontpersonale og øvrige medarbejdere. 

 

Værdierne i ABC for mental sundhed tænkes både ind i eksisterende og nye tiltag. Således har Slagelse Kommune bl.a. arbejdet med mental sundhed på en lokal skole gennem daglig mindfullness, morgensamlinger med små ABC-opgaver, mobilfri uge og ABC-værksteder på tværs af klassetrin. Ligeledes arbejdes der med at understøtte fællesskaber i udvalgte lokalsamfund, at synliggøre den brede vifte af forskelligartede aktiviteter i Kommunen mm.

 

ABC for mental sundhed i Slagelse er forankret i Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre. Kunne du tænke dig at høre mere om ABC for mental sundhed i Slagelse Kommune, er du velkommen til at kontakte ranmo@slagelse.dk.

 


Læsø Kommune

I Læsø Kommune har man fokus på såvel fysisk som mental sundhed. ABC for mental sundhed bidrager i kommunen til at italesætte og begrebsliggøre borgernes mentale sundhed og i sidste ende bidrage til at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel. 

På Læsø inddrages kommunale institutioner, medarbejdere, forskellige foreninger og en række øvrige aktører i ABC for mental sundhed. Herved sikres, at der sættes fokus på mental sundhed hos en bred målgruppe, som inkluderer børn, unge, voksne og ældre.

ABC for mental sundhed er på Læsø forankret i Sundhed og Forebyggelse, Læsø Kommune. Har du, eller en forening eller et fællesskab du er en del af, interesse i at høre mere om ABC for mental sundhed, er du velkommen til at kontakte Sundhed og Forebyggelse, Læsø Kommune, på sundhed@laesoe.dk.

 


Dansk oplysnings forbund

Dansk Oplysnings Forbund (DOF) er en organisation med ca. 250 lokale aftenskoler i hele landet som medlemmer. DOF vil som landsorganisation udbrede kendskabet til ABC for mental sundhed til alle medlemsskoler, så de kan tage initiativet til sig. For der hvor ABC for mental sundhed kan blive levende og gøre en forskel, er i den enkelte aftenskole. At gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt er nemlig lige præcist det, som foregår i en aftenskole. 

I DOF og medlemsskolerne drøfter man i øjeblikket, hvordan man får ABC for mental sundhed implementeret i dagligdagen. DOF har i flere år arbejdet med og udbudt kurser i mental sundhed for målgruppen af psykisk sårbare. De vil bruge erfaringerne herfra sammen med projektet ABC for mental sundhed til at nå alle mennesker. Der bliver udbudt mange kurser i aftenskolerne om fysisk sundhed, hvor imod den mentale sundhed ikke nødvendigvis er noget, der undervises i. Det kan være måden man underviser på og tilrettelæggelsen af aktiviteten, og det kan være det faktum, at mennesker overhovedet har mulighed for at deltage i kvalificeret undervisning, som er udfordrende og socialt. Undervisere i aftenskolen skal derfor være bevidste om, at deres undervisning også forbedrer deltagernes mentale sundhed – og det gælder i alle fag, for det er forskelligt, hvad der er meningsfuldt for det enkelte menneske.

ABC for mental sundhed skal være en integreret del af aftenskolerne i DOF. Undervisningen og andre aktiviteter vil være tilrettelagt, så der er fokus på, at DOF bidrager til befolkningens mentale sundhed. Er man en DOF-skole, som er en del af ABC for mental sundhed, så vil kurserne være tilrettelagt, så deltagernes udbytte både er fagligt, men også så det, der foregår i fællesskabet er meningsfyldt.

 


Statens institut for folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed er et nationalt forskningsinstitut, der forsker i folkesundhed.

 

Statens Institut for Folkesundhed er projektejer på ABC for mental sundhed og er ligeledes initiativtager til indsatsen. Statens Institut for Folkesundhed har bl.a. det overordnede ansvar for at koordinere partnerskabet, gennemføre følgeforskning samt introducere ABC-koordinatorer, frontmedarbejdere eller frivillige til grundlaget for ABC.

 


Psykiatrifonden

Psykiatrifonden er en humanitær organisation, der arbejder med at fremme den mentale sundhed hos danskerne, så alle får mulighed for at leve et godt liv.

 

På ABC for mental sundhed varetager Psykiatrifonden den centrale del af kommunikationen gennem en række kampagneindsatser og kanaler.

 


Center For Forebyggelse i Prakis

Center for Forebyggelse i praksis understøtter arbejdet i de kommuner, som er en del af ABC for mental sundhed. Der gennemføres kapacitetsopbygning og implementeringsrådgivning målrettet kommunerne i partnerskabet samt videndeling til øvrige kommuner og på kommunale temadage.

 


Sundby netværket

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 56 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

 

Som partner på ABC for mental sundhed arbejder Sund By Netværket med videndeling til Sund By kommunerne, og derudover afholder netværket temadage om ABC for mental sundhed. Sund By Netværket laver desuden en årlig event på Folkemødet på Bornholm samt en række øvrige aktiviteter.

 


Hjerteforeningen

Der er en tæt sammenhæng mellem vores fysiske og vores mentale sundhed. Derfor er Hjerteforeningen trådt ind i partnerskabet ABC for mental sundhed for at få mere fokus på det psykiske aspekt af at forebygge hjertekarsygdom og at leve med hjertekarsygdom. ABC for mental sundhed har tre enkle budskaber, der passer godt ind i Hjerteforeningens arbejde: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.