God mental sundhed betaler sig - for dig, dine omgivelser og samfundet

 

Interview med Vibeke Koushede om jagten på mental sundhed.

Kilde: A-apotekets blad "Sund viden", efterår 2019, tekst: Vivian Skovbjerg.

Mental sundhed har betydning for vores livskvalitet, helbred og evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. Vi tager temperaturen på dansk- ernes mentale sundhed og fortæller, hvordan et aktuelt forskningsprojekt potentielt kan fremme danskernes mentale sundhed og reducere udbredelsen af fx stress, angst og depression.

WHO og Sundhedsstyrelsen definerer mental sundhed således: En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskabet med andre mennesker. ”Mental sundhed er et bredt begreb, der rækker langt udover fravær af stress og psykiske lidelser”, understreger Vibeke Koushede og fortsætter. ”Som definitionen også lægger op til, så er mental sundhed først og fremmest noget positivt. Mental sundhed handler både om følelser (fx at du har det godt med dig selv, har følelsen af meningsfuldhed og er tilfreds med dit liv) og funktioner (fx at du fungerer godt i din dagligdag i samspil med andre, og at du både kan håndtere livets udfordringer og bidrage til fællesskabet). Ofte møder jeg imidlertid den misforståelse, at mental sundhed primært handler om psykiske lidelser. Historisk har det politiske og videnskabelige fokus primært været på behandling af psykisk sygdom hos den enkelte, samt at forebygge risikofaktorer for sygdom, snarere end på at fremme beskyttende faktorer for mental sundhed og trivsel. Statistikkerne taler et umisforståeligt sprog. Det er gået alvorligt ned ad bakke med danskernes mentale sundhed de seneste 10-15 år. Når så mange mennesker bukker under hvert år, siger det sig selv, at vi ikke bare kan behandle os ud af problemerne. Så det er vigtigt, at vi stopper op og kigger på, hvordan vi kan holde os mentalt sunde.”

Stress er det store samfundsproblem

Hånden på hjertet: Hvornår har du sidst følt dig stresset? Og hvor mange kender du i din omgangskreds, som har været sygemeldt med stress? ”Stress er en afgørende risikofaktor i forhold til udvikling af lidelser som angst og depression. Vi har generelt set en markant stigning i andelen af danskere med dårlig mental sundhed. Hvorfor vi ser denne udvik
ling, ved vi mindre om, men meget tyder på, at vi har fået skabt os et stressende samfund, hvor der er stort fokus på individuelle præstationer og krav/forventning om, at vi er tilgængelige 24/7. Vi er sociale væsener af natur – dvs. afhængige af følelsen af at høre til og at have noget betydningsfuldt at kunne bidrage med til fællesskabet. Men det store fokus, der er/har været på individuelle præstationer, gør os sårbare og øger risikoen for sygdom og mistrivsel.”

 

 

Mental sundhed  styrer din sundhedsadfærd – og smitter

Vibeke Koushede mener, at viden om mental sundhed og sundhedsfremme burde danne grundlag for al folkesundhedsarbejde, bl.a. fordi det styrer menneskers sundheds- og risikoadfærd. ”Dit liv er i høj grad styret af, hvordan du har det mentalt. Det afgør dine indlæringsevner og dermed mulighed for uddannelse og arbejde. Og det afgør dine muligheder for at fungere godt socialt og opbygge gode relationer til andre. Men ikke nok med, at det påvirker dig. Mistrivsel smitter også fx i en familie, en skoleklasse, på en arbejdsplads eller i hvilken som helst anden gruppe. Hvis kollegaen er syg af stress, skal du måske løbe hurtigere. Hvis nogen råber grimt ad dig fra morgenstunden, kan det nemt blive starten på en dårlig dag, hvilket kan ende med at gå ud over familien, når du kommer hjem igen. Tryk avler modtryk. Og underskud avler underskud. Men vi kan alle være med til at stoppe kædereaktionen ved at være bevidste om, hvordan vi kan tage et medansvar for trivsel og mental sundhed. For heldigvis smitter trivsel også.”

 

Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt

”Forskning peger på, at vi kan styrke og vedligeholde mental sundhed på tre måder, som derfor er omdrejningspunkter for forsknings- og partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed, der er støttet af fondsmidler. SDU leder/ koordinerer partnerskabet og indsatsen, varetager forskningsdelen og samler resultaterne, der forhåbentlig bliver et optimalt vidensgrundlag for fremtidig styrkelse af dansk- ernes mentale sundhed.” ABC For Mental Sundhed står for:


A. Gør noget aktivt: Vær fysisk, mentalt, kulturelt, spirituelt og socialt aktiv. Dans, løb, leg med børnene, løs en sudoku, læs en bog, gå en tur i naturen, spil kort, hør musik, sig hej til dem du møder. Husk også tid til ro og fordybelse.
B. Gør noget sammen: Bliv medlem af en bogklub med veninderne eller kollegerne, inviter naboer eller venner på kaffe, tag et madlavningskursus, deltag i aktiviteter i dit lokalområde, engager dig evt. yderligere i de grupper, som du allerede er en del af, og åbn dine fællesskaber for andre.
C. Gør noget meningsfuldt: Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, kæmp for en sag, hjælp en nabo, bliv frivillig. I løbet af vores liv vil det være forskelligt, hvad der giver mening for os at bruge vores tid på og engagere os i. Det afgørende er ikke, hvad det er, men hvad der føles meningsfuldt for dig at engagere dig i. Hvad giver dig følelsen af energi og overskud?

 

 

 

Landsdækkende samarbejde på tværs af fag og organisationer

”Talemåden, at enhver er sin egen lykkes smed, er der en vis grad af sandhed i. For mental sundhed kræver en aktiv handling fra det enkelte menneske. Omvendt bliver vi påvirket af vores omgivelser, og vi påvirker hinanden, så vi er i lige så høj grad hinandens lykkes smede. Med ABC For Mental Sundhed har vi sammen med en lang række partnere, fx kommuner, Hjerteforeningen, Psykiatrifonden, ÆldreSagen og DGI bygget en ramme, hvor vi skaber en landsdækkende og fælles bevidsthed om, hvad mental sundhed er, og hvordan vi kan styrke den. Missionen er at bygge bro mellem forskning og praksis, så vi kan lære af hinanden og sammen fremme befolkningens mentale sundhed.” Projektets mål er:


1. At fremme danskernes mentale sundhed
2. Øge viden om, og opmærksomhed på, mental sundhed
3. Opkvalificere personale og frivillige, så de bedre kan styrke mental sundhed hos de mennesker, de møder


”Vi arbejder på både individ-, gruppe- og samfundsniveau for at skabe synergi. Via online, print og oplysning der, hvor mennesker samles, informerer vi enkelt og klart om, hvordan alle kan styrke egen og andres mentale sundhed med ABC-metoden. Via partnere forsøger vi at komme helt ud i alle kroge af Danmark igennem idrætsorganisationer, kommuner, aftenskoler, foreninger, spejderkorps osv. Vores traditionsrige og stærke foreningskultur er i denne forbindelse et stærkt fundament. Der, hvor vi for alvor kan skrue på fællesskabets effekt i forhold til at fremme mental sundhed, er at gøre fællesskaber inkluderede. Det kræver et godt værtskab, en god velkomst, og en god rummelighed, hvor alle uanset udgangspunkt føler sig budt indenfor. Nogle steder har man succes med, at en ledsager/kontaktperson tager hånd om at inkludere personer, der af den ene eller den anden grund har brug for en ekstra hånd til at tage del i fællesskabet, så ingen behøver at træde alene ind i flokken.”
”På samfundsniveau er jeg ikke i tvivl om, at indsatsen bl.a. har potentiale til at kunne løfte en enorm sygdomsbyrde og dermed økonomisk belastning. Men mental sundhed og livsglæde kan ikke gøres op i penge alene, og det, der driver mig, er først og fremmest at se, hvordan vores ABC-projekt kan gøre en forskel for mennesker. Fx holdt jeg for nogen tid siden et oplæg om ABC i et netværkshus for ensomme og socialt udsatte borgere. De var hurtige til at forstå, hvad det handlede om, og flere bød ind med forslag til aktiviteter. En kvinde rakte hånden op og spurgte forsigtigt, om det måske var en idé, at hun brugte sin danseerfaring til at starte et zumba-hold. Hun var persisk, forstod/ talte dansk og boede i et byggeri med mange persisk talende kvinder. Holdet blev en realitet, og zumbaholdet kører fortsat. Det er et godt eksempel på, at ABC-budskaberne er lette at forstå og handle på. Og ikke mindst på, hvordan projektet og budskaberne når bredt ud til mange mennesker – også dem, som vi ellers ikke nødvendigvis ville have nået.”

 

Du kan læse mere om ABC for mental sundhed på www.abcmentalsundhed.dk